Today: 18.Jun.2018
Волонтирање
23.Nov.2012
Rate this item
(0 votes)

Волонтер е лице кое дава услуги, вештини, знаења и време во корист на други лица или организации на доброволна основа, без притоа да очекува или да добива финансиска корист.

Волонтер може да биде секој кој има желба, волја и мотивација да волонтира.

Честопати се вели дека волонтирањето нема цена, туку дека тоа е бесценето. Дефинитивно, волонтирањето не може да се гледа само како работа без пари. Поточно, волонтирањето не е мотивирано од финансиска добивка како примарна мотивација. Значи, волонтерот не добива плата и не е вработен. 

Според Законот за волонтерство во Република Македонија, а време на волонтирањето волонтерот има право на надомест на трошоци поврзани со волонтирањето, но само во случај ако е така договорено. Овие трошоци можат да вклучуваат трошоци за храна, патни трошоци од и до местото на волонтирање и трошоци за обука поврзана со волонтирањето. Максималниот законски износ за надомест на овие трошоци е утврден на 15% од просечната бруто плата исплатена во РМ за претходната година. За 2013 година овој надоместок беше во максимален износ од 4.601 МКД, а за 2014 година максималниот месечен износ е 4.654 МКД.

Read 21792 times Last modified on Monday, 08 August 2016 13:53