Today: 18.Jun.2018
Волонтирањето во светот
Волонтирањето во светот (5)

29.May.2014 Written by

Australia

Volunteering Australia

www.volunteeringaustralia.org

 

Austria

Interessensgemeinschaft Freiwilligenzentren Österreichs (IGFÖ)

www.freiwilligenzentrum.at

 

Belgium

Association pour le Volontariat

www.volontariat.be

 

Plate-Forme Francophone du Volontariat

www.levolontariat.be

 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

www.vrijwilligersweb.be

 

Canada

Volunteer Canada

www.volunteer.ca

 

Croatia

Croatian Network of Volunteer Centers

www.hmvc.net

 

Cyprus

Pan Cyprian Volunteerism Coordinative Council

www.volunteerism-cc.org.cy

 

Czech Republic

HESTIA National Volunteer Center Prague

www.hest.cz

 

Denmark

Frivilligcentre og selvhjaelp Danmark (Frise)

www.frise.dk

 

England

National Council for Voluntary Organisations

www.ncvo-vol.org.uk

 

Estonia

Volunteer Development Estonia - Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus

www.vabatahtlikud.ee

Europe

European Volunteer Centre (CEV)

www.cev.be

 

Finland

Kansalaisareena – Citizen Forum Finland

www.kansalaisareena.fi

France

France Benevolat

www.francebenevolat.org

 

Germany

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement

www.b-b-e.de

Deutscher Caritasverband, Verbund Freiwilligen-Zentren

http://www.caritas.de/spendeundengagement/engagieren/ehrenamt/freiwilligenzentren/freiwilligenzentren

 

Hungary

Önkéntes Központ Alapítvány (National Volunteer Center) 

www.onkentes.hu

 

Ireland

Volunteer Ireland

www.volunteer.ie

 

Italy

Centro Nazionale per il Volontariato (CNV)

www.centrovolontariato.net

Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato - CSVnet

www.csvnet.it

 

Montenegro

Association for Democratic Prosperity - Zid

www.zid.org.me

 

Netherlands

Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (National Volunteer Center)

www.nov.nl

 

MOVISIE (Netherlands Center for Social Development)

www.movisie.nl (website in Dutch) / www.movisie.com (website in English)

New Zealand

Volunteering New Zealand

www.volunteeringnz.org.nz

 

Northern Ireland

Volunteer NOW Northern Ireland

www.volunteernow.co.uk

 

Portugal

Confederação Portuguesa do Voluntariado

www.convoluntariado.pt

 

Romania

Pro Vobis - National Resource Center for Volunteering 

www.provobis.ro

VOLUM Federation

www.federatiavolum.ro

 

Russia

Moscow National Volunteer Center

www.ost.net.ru

Russian Volunteer Development Center (MCH)

 

Scotland

Volunteer Development Scotland (VDS)

www.vds.org.uk

 

 

Slovakia

Platform of Volunteer Centre and Organisations

www.dobrovolnickecentra.sk

 

C.A.R.D.O.

www.cardo-eu.net

 

Slovenia

Slovenska Filantropija / Slovene Philanthrophy

www.filantropija.org / www.prostovoljstvo.org

 

South Africa

The Volunteer Centre

www.volcent.co.za

 

Spain

Plataforma del Voluntariado de España

www.plataformavoluntariado.org

 

Sweden

Forum For Frivilligt Socialt Arbete

www.socialforum.se

 

United States of America

Points of Light 

www.pointsoflight.org

 

United Way Worldwide

www.worldwide.unitedway.org

 

Wales

Wales Council for Voluntary Action

www.wcva.org.uk

29.May.2014 Written by

Во светот постојат огромен број на организации и мрежи кои го поттикнуваат и го овозможуваат волонтирањето на локално, национално и на меѓународно ниво. Еве неколку од нив со линк до нивните веб страни каде можете да најдете корисни информации за програмите за волонтирање кои ги нудат:

 

South East European Youth Network (SEEYN)

www.seeyn.org

 

Service Civil International

www.sciint.org

 

Alliance of European Voluntary Service Organizations

www.alliance-network.eu

 

International Association for Volunteer Effort (IAVE)

https://iave.org/

 

Association of Voluntary Service Organizations (AVSO)

www.avso.org

 

Voluntary Service Overseas

www.vsointernational.org

 

Global Volunteer Network

www.globalvolunteernetwork.org

 

Association of Volunteers in International Service

www.avsi.org

 

Hands On Network

www.handsonnetwork.org

 

International Volunteer Programs Association

www.volunteerinternational.org

 

Volunteers for Peace

www.vfp.org

29.May.2014 Written by

Како организација за меѓународен волонтерски сервис на Соединетите Американски Држави, Мировниот корпус испраќа граѓани на САД на волонтирање во многу земји во светот. 

Волонтерите работат во локалните заедници на програми за одржливи развојни промени и за подобрување на квалитетот на живот. После нивното служење во странство тие се враќаат дома со нови знаења и искуства, нови глобални погледи, со што го збогатуваат животот во своите заедници.

Програмата на Мировниот Корпус е активна и во Република Македонија, а повеќе информации погледнете на следниот линк: www.peacecorps.gov

29.May.2014 Written by

Програмата за Волонтери на Обединетите Нации (UNV) дава придонес за градење на мир и развој преку волонтерска работа низ целиот свет.

Секоја година се ангажираат преку 7.700 волонтери, од кои преку 80% доаѓаат од земјите во развој. Волонтерите се вклучени и како поддршка на мировните и хуманитарните мисии на ОН.

Со седиште во Бон, Германија UNV се активни во над 130 земји во светот.

 

Повеќе информации на следниот линк: www.unv.org

 

UNV има и систем за поддршка на виртуелното волонтирање кој ги поврзува развојните граѓански организации со илјадници онлајн волонтери кои можат да понудат услуги или совети преку интернет.

Повеќе информации на следниот линк:  https://www.onlinevolunteering.org/en/index.html

29.May.2014 Written by

Една од можностите за организирано волонтирање е Европскиот волонтерски сервис (ЕВС) во рамките на новата програма Erasmus+. Клучната акција 1: учење преку индивидуални мобилности, меѓу другото овозможува волонтерски престој во друга земја во период  од 2 недели до 12 месеци. Возрасната граница за учество во програмата е од 17- 30 години.

 

Повеќе информации на веб страната на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност  - www.na.org.mk

или на веб страната на програмата на Европската Комисија Erasmus+ - http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

 

На следниот линк е датабазата за пребарување на организации кои се акредитирани за ЕВС или за проекти кои бараат волонтери: http://europa.eu/youth/evs_database