Today: 18.Jun.2018
Што е локален волонтерски сервис (ЛВС)?
30.May.2014
Rate this item
(1 Vote)

Локалниот волонтерски сервис (ЛВС) на Младинскиот културен центар – Битола (МКЦ-Битола) е волонтерска практика и систем кој овозможува организирано долгорочно волонтирање за млади луѓе да волонтираат во местото каде што живеат, во своите локални заедници. Целта на програмата е поддршка на одржлив развој на волонтерството во Македонија преку воведување на волонтерски програми во јавни институции, државни органи, локални самоуправи и НВОи, преку имплементација на Законот за волонтерство на локално ниво. Целна група се млади од 18 - 35 години, локалните заедници каде има волонтерски инфо точки, НВО секторот, јавните институции, локалните самоуправи и државните органи. 

Со цел за развој на квалитетен систем за волонтерски менаџмент и придонес во решавањето на проблеми во локалните заедници,  практиката предвидува мобилизација на волонтери и развој на волонтерски позиции во општински администрации, правосудни органи, државни органи и агенции, како и во граѓански организации. Целта е  да се надминат поранешните состојби на непланско и неорганизирано волонтирање кога волонтерскиот труд не беше ценет и најчесто беше поистоветуван со неплатен труд или губење на време.

Улогата на МКЦ-Битола и партнерските организации е посредување меѓу желбите и мотивацијата на волонтерите од една страна и потребите за пополнување на конкретни волонтерски позиции во институциите од друга страна. 

ЛВС е систем за ефикасно поклопување на понудата и побарувачката за волонтери кој ги следи принципите за квалитетен волонтерски менаџмент.  

 

Read 1762 times