Today: 18.Jun.2018
Што е волонтирање?
30.May.2014
Rate this item
(0 votes)

Постојат три клучни карактеристики што го дефинираат поимот волонтирање:

1.Активностите што ги извршуваат волонтерите не треба да бидат преземени со финансиска добивка како примарна цел.  Сепак, во одредени случаи волонтерот има право на надомест на однапред договорени трошоци поврзани со трошоци за превоз и исхрана за време на волонтирањето како и трошоци за сместување доколку е потребно.

2.Активноста треба да биде на доброволна основа, односно врз основа на слободната волја и избор на самиот волонтер.  Во одредени случаи има отстапувања од овој принцип, како што се програмите за волонтирање во училиштата во кои се охрабрува но понекогаш и задолжително се бара учество на учениците во волонтерски активности.

3.Активноста треба да биде во корист на други лица или пошироката заедница, а не на самиот волонтер или членовите на неговото најблиско семејство. Сепак, се признава фактот дека волонтирањето придонесува и за личен развој на самиот волонтер.

Во целина на оваа концептуална рамка можат да се идентификуваат следните типови на волонтерски активности: помош во заедницата и самопомош, филантропија, служење во зеедницата, граѓанско учество, граѓански активизам, застапување и волонтирање во кампањи.

 

Read 2090 times